Rådmann

Publisert . Sist endret . i kategorien Rådmann

Kjell Olav 2016Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Rådmann i Audnedal kommune er Kjell Olav Hæåk.

Rådmannen har møte- og talerett i alle politiske utvalg, personlig eller ved en av sine underordnede, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til andre ansatte i administrasjonen.

Under visjonen "Audnedal-framover" er rådmannen pådriver for at Audnedal kommunene skal utvikle seg kontinuerlig for å yte gode tjenester og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk.

Rådmannens ledergruppe
Rådmannens ledergruppe består av:
* Kommunalleder for helse, sosial og omsorg, Tom Reidar Valand
* Kommunalleder for oppvekst og kompetanse, Bernt Elias Åsland
* Kommunalleder for økonomi, HMS, personal, teknisk og service, Kristine Valborgland 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 41 69 65 64
Telefax: 38 28 20 99
E-post: 
 

Besøksadresse:
Audnedal Rådhus
Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Tags: nye nettsider