Audnedal Læringssenter består av tre avdelinger: Flyktningtjeneste, Voksenopplæring og Grunnskole for voksne. Vi jobber med bosetting, integrering og kvalifisering av nyankomne innvandrere. Vårt lokale finner du på Byremo, like ved YX bensinstasjon. Dette er en nybygget skole for både ungdom og voksne.

Voksenopplæringen:

På voksenopplæringen tilbyr norsk, samfunnskunnskap, og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, familiegjenforente, og arbeidsinnvandrere etter Introduksjonslovens kapittel 2, §4 og kapittel 4, §17. Deltakerne er 16 år eller eldre, og de fleste er språklig minoritet. Vi tar imot deltakere fra Audnedal og Hægebostad kommune, men også fra andre kommuner i området.

Introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne innvandrere med rett og plikt, i alder mellom 18 og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering, jfr. Introduksjonsloven kapittel 2. Programmet har som hovedregel varighet på inntil 2 år, ved særlige tilfeller, 3 år. Programmet er individuelt satt sammen for hver enkelt deltaker. Som hoved ordning tilbyr vi undervisningsopplegg med 30 skoletimer per uke. For enkelte av deltakerne kombineres undervisningen med hospitering på VGS, språkpraksis, og/eller arbeidspraksis.

Vi tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige over 16. år. Undervisningen følger "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer.

Personer mellom 55 og 67 år med oppholdstillatelse har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen. Retten gjelder i tre år.

Etter avlagt norsk- og samfunnskunnskapsprøve fortsetter mange på videregående skole.

Grunnskole for voksne:

Audnedal Læringssenter tilbyr grunnskole for voksne etter opplæringslovens kapittel 4a.

Rett til grunnskoleopplæring for voksne: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Etter avlagt grunnskoleeksamen fortsetter mange på videregående skole. Elevene er 16 år eller eldre, og de fleste er språklig minoritet.

Vi tilbyr undervisning i norsk, naturfag, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Totalt 30 undervisningstimer per uke. Vi følger Audnedal kommunes skolerute.

Elever kan søke flyktningstipend via Lånekassen.no.

Søknadsfrist 1.mai hvert år. For søknadsskjema, ta kontakt på  

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, og som har fått Audnedal som bosettingskommune.

Det er kommunestyret som fatter vedtak på om kommunen skal bosette flyktninger. Dette blir gjort etter anmodning fra UDI.

Flyktningtjenesten er faglig ansvarlig for introduksjonsprogrammet og har et overordnet ansvar for bosetting og etablering og integrering. I tillegg har flyktningtjenesten ansvar for til å opprette samarbeid og utarbeide rutiner for samarbeidet med relevante kommunale fagkontor som helse, skole, voksenopplæring, kultur og NAV m.fl. 

Praktiske oppgaver som en flyktningkonsulenten kan være involvert i er:

  • etableringen av flyktninger i egen bolig
  • skaffe boliger til flyktninger
  • å gjøre flyktningene kjent i nærmiljøet, og hjelpe til med å knytte kontakter til andre instanser som lege, helse, bank, folkeregister etc.
  • arbeide med å ordne barnehageplass og innskrivning i skole
  • introdusere flyktningene for Voksenopplæringen og introduksjonsordningen, da de har rett og plikt til norsk og samfunnsfag
  • å introdusere flyktningene for ulike fritidstilbud 
  • registreringen i kommunens saksbehandlersystem
  • kontaktperson for flyktningene

Besøk oss gjerne på facebook her

Kontakt oss på epost: 

Telefon Læringssenteret: 950 09 449

Camilla Kvås (leder ved Audnedal Læringssenter – Flyktningtjeneste & Voksenopplæring): tlf. 907 06 669