Den INTERNE heimesida for kommune vil berre innehalde intern informasjon. Ein syner til kommunen si heimeside for meir informasjon. Du må vere logga på kvalitetslosen for å få fram dokument som er lenka inn i denne. Ein vil samstundes gjere merksam på at alt av dokumenter er å finne i kvalitetslosen