Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes kommune – kommunale veier.

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Les om matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veigrunn.

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veigrunn omfattende kommunale veier i h.h.t. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010

Landets kommuner er av overordnet myndigheter via matrikkelloven "Lov av 17.06.2005 nr.101",
gjeldende fra 01.01.2010, pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert veigrunn.

Matrikulering/registreringen omfatter kommuneveier i Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes kommune.

"Lovlig oppretta umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn kan matrikuleres når eiendoms- eller festeretten kan
dokumenteres gjennom avtale eller annet rettsgrunnlag."

Presisering: Det som skal registreres er eiendomsforholdet til veien - ikke eiendomsgrensene.

I samsvar med MF § 69 (Forskrift til Matrikkelloven) har Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes kommune som eier av kommuneveier
fremsatt krav om eierskap til veigrunnen for den enkelte vei ved at denne blir matrikkelført og gitt ny registerbetegnelse.

Ytterligere informasjon med veioversikt og kart ligger ute på kommunenes hjemmeside.

Eventuelle merknader til forestående matrikulering av kommuneveier sendes skriftlig til kommunen det gjelder, innen 12. november 2012.
Ytterligere spørsmål/informasjon kan fås ved henvendelse til servicekontor/tjenestetorg i den kommune det gjelder.
Grunnen tilhørende nedenstående kommunale veier vil bli matrikkelført og gitt ny registerbetegnelse med kommunene som eier.

Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes kommune, 19.10.2012