Melding om vedtatt OMRÅDE-reguleringsplan for LINDÅSEN

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 15.06.2017, (sak 22/17), områdereguleringsplan for Lindåsen.

 

Planområdet omfatter område regulert til bolig, lekeplass, veg, annet vegareal og grønnstruktur.

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9

påklages til departementet. Klagen skal være skriftlig og sendes Audnedal kommune, Enhet for Teknisk/næring, 4525 Konsmo innen 30 dager fra kunngjøringen er gjort kjent.

Krav om erstatning eller innløsning må settes fram innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart ligger under her: