Utredning av timeplan for barneskolene i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Rådmannen i Audnedal kommune fikk våren 2012 i oppgave, av Formannskapet, å utrede konsekvensene med å endre skoleuka for småskoletrinnet på barneskolene fra 4 til 5 dager.

I dag har elevene; på 1.,2. trinn, på begge skolene, og 3. trinn på Byremo barneskole, 4 dagers skoleuke med 6 undervisningstimer hver dag. Elevene har fri på onsdager. Det kan være mange områder som kan ha betydning og som kan utredes i denne forbindelse. Herunder personlige og organisatoriske så vel som økonomiske. Denne høringen tar sikte på å avgrense innspillene til følgende områder:

Familiemessige utfordringer

Arbeidsmarkedsutfordringer

Kostnader

Sosiale forhold

Pedagogiske utfordringer

Høringsinstanser:
Konsekvensene og behovene i forhold til organisering av skoleuka kan være ulike fra familie til familie og fra barn til barn. Derfor er det den enkelte foresatte/familie som har barn i aktuell alder høringen henvender seg til. Pedagogiske utfordringer er også interessant å synliggjøre. Forum som FAU og SU vil få anledning til å uttale seg om resultatene i spørreundersøkelsen.

·         Alle foresatte til barn i alderen 0 – 6 år.

·         Alle foresatte til barn i 1.- 3. trinn på begge barneskolene 2012/13 (inneværende skoleår).

·         Samarbeideutvalget på begge skolene og Foreldreutvalget i barnehagene. (Uttalelse om resultatet av spørreundersøkelsen for egen enhet)

·         Elevrådet på begge skolene.

·         Utdanningsforbundet. Klubbene på begge skolene. (Uttalelse om resultatet av spørreundersøkelsen for egen enhet)

·         Enhetsledere i oppvekstsektoren

Spørreskjema sendes ut senest i uke 41. Svarfrist innen uke 46.

Even Schau/Kommunalleder oppvekst

 

 sprreunderskelse 5 dgr skoleuke 2012.doc (51.5 KB)