VOX byggetVoksenopplæringen:

Introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne innvandrere med rett og plikt, i alder mellom 18 og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering, jfr. Introduksjonsloven kapittel 2. Programmet har som hovedregel varighet på 2 år, det kan søkes om et 3. år.. Programmet er individuelt satt sammen for hver enkelt deltaker. Som hoved ordning tilbyr vi undervisningsopplegg med 30 skoletimer per uke. For enkelte av deltakerne kombineres undervisningen med hospitering på VGS, språkpraksis, og/eller arbeidspraksis.

Vi tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige over 16. år. Undervisningen følger "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer.
Personer mellom 55 og 67 år med oppholdstillatelse har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen. Retten gjelder i tre år.

Etter avlagt norsk- og samfunnskunnskapsprøve fortsetter mange på videregående skole. 

Flyktningtjenesten
Flyktningkonsulenten har et overordnet ansvar for bosetting og etablering, delansvar for introduksjonsprogrammet og integrering. I tillegg har flyktningkonsulenten ansvar for til å opprette samarbeid og utarbeide rutiner for samarbeidet med relevante kommunale fagkontor som helse, skole, voksenopplæring, kultur og NAV m.fl. 

Praktiske oppgaver som flyktningkonsulenten kan være involvert i er:
• etableringen av flyktninger i egen bolig
• skaffe boliger til flyktninger
• å gjøre flyktningene kjent i nærmiljøet, og hjelpe til med å knytte kontakter til andre instanser som lege, helse, bank, folkeregister etc.
• arbeide med å ordne barnehageplass og innskrivning i skole
• introdusere flyktningene for Voksenopplæringen og introduksjonsordningen, da de har rett og plikt til norsk og samfunnsfag
• å introdusere flyktningene for ulike fritidstilbud 
• registreringen i kommunens saksbehandlersystem

Besøk oss gjerne på facebook her

Kontakt oss på epost:

Telefon Læringssenteret: 950 09 449

Camilla Kvås (leder ved Audnedal Læringssenter – Flyktningtjeneste & Voksenopplæring): tlf. 907 06 669