velferdsteknologi sensor imgVelferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:


  1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  2. Kompensasjons- og velværeteknologi
  3. Teknologi for sosial kontakt
  4. Teknologi for behandling og pleie

I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.»

Husbankens definisjon: »Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.»

PROSJEKTKOORDINATOR INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI I LINDESNESREGIONEN

Marit Svindland er ansatt i 40 % stilling som prosjektkoordinator for innføring av velferdsteknologi i Lindesnesregionen fra 1.6. 2015. Prosjektet er 2-årig.

Marit har arbeidet som fagutvikler i helse og omsorg i Mandal kommune siden 2003 og hatt ansvar for blant annet internundervisning og innføring av internkontrollsystem.

Det nasjonale målet for velferdsteknologi er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i alle landets kommuner innen 2020.

For å få dette til har Lindesnesregionen opprettet prosjektkoordinatorstillingen.

Prosjektkoordinator skal være pådriver for innføring av velferdsteknologi i regionen, samt ha oversikt over pågående prosjekter og samordne disse.

Mailinn Syvertsen (hjelpemiddelkoordinator) er Audnedal kommune sin kontaktperson inn i prosjektet