Her kan du lese deg opp på de siste artiklene som er publisert på nettsiden.

Nyhetsarkiv

Vaksinekontoret i Mandal flytter

Vedlagt følger ny informasjon. Vaksinekontoret i Mandal flytter fra Helsestasjonen (Familiens hus) til Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal) 18. april. Ny adresse er Halseveien 5, 4517 Mandal.

Tilkallingsvikar ønskes

Vi har behov for tilkallingsvikarer ved Audnedal bo – og dagsenter.

Tilskuddsordning for lokale trafikksikkerhetstiltak

For 2017 har regjeringen satt av 8 millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak, som fartsdumper på skoleveg eller i byggefelt, lys i fotgjengerfelt, trygging av treningsfelt og ulike trafikksikkerhetskampanjer.

Se kommunestyret i opptak

I møtet orienterte pasientombudet om sin tjeneste, og det ble vedtatt å bevilge midler til å registrere stedsnavnt i tillegg til gateadresse i Audnedal. 

Folkehelse i Audnedal kommune

Informasjon og status på folkehelse i kommunen 2017.

UKM 2017

Kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad arrangerer årlig UKM som et interkommunalt arrangement, og i 2017 var arrangementet lagt til Eiken Skule i Hægebostad kommune.

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

På vegne av Det Gamle Posthuset informeres det om at det er ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2017 med søknadsfrist 30.april.

Orientering om bredbåndsutbygging

Orientering om framdrift i henhold til utbyggingsavtale bredbånd mellom Audnedal kommune og Altifiber AS. I dokumentet under kan alle berørte husstander kan finne informasjon om fiberutbyggingen i sitt område.

Eiendomsskattelistene for 2017

Eiendomsskattelistene for 2016 legges nå ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Du kan se listene her på nettet. De er også lagt ut til ettersyn på servicekontoret på Rådhuset, Konsmo, og på Audnedal omsorgssenter, Byremo.

Midlertidig endring i tilbudet for gravide

Mette Skaret Kjos-Hanssen er ansatt i 60 % stilling som jordmor i Audnedal og Marnardal kommune hvor Marnardal er vertskommune. Hun har nå fått seg ny jobb i Lindesnes kommune og fratrer sin stilling 01.03.17. Marnardal kommune har avventet å lyse ut stillingen i påvente av en avklaring om kommunesammenslåing «Nye Lindesnes». For at vi skal ha et tilbud med jordmortjeneste fra 01.03.17 har vi fått en midlertidig avtale med Lyngdal kommune for de som ønsker svangerskapskontroll hos jordmor.

SFO søknadsfrist 1.mars

Vi minner om søknadsfristen til skolefritidsordningen (SFO) som er 1.mars, for både Konsmo skole og Byremo barneskole.

Søknadsskjema finner du her 

Mer info om SFO finner du under organisasjon - oppvekst - SFO

 

Prosjekt "Sammen om barn"

I 2016 fikk Audnedal kommune tildelt midler med formål å utvikle og implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus.

Friluftsskole i vinterferien

Årets første friluftsskole går av stabelen på Bortelid i Åseral i vinterferien, nærmere bestemt den 20.-22. februar. Påmeldingen har startet.

Søknad/saksbehandling/klage

Søknad om helse og omsorgstjenester skrives på eget søknadskjema og sendes til Audnedal kommune, servicekontoret, Konsmogarden 6, 4525 KONSMO. Søknadskjema kan du få ved å henvende deg til servicekontoret eller ved alle helse og omsorgsenhetene i kommunen. Det ligger også i linken under.

Saksbehandling:

Du vil snarest mulig og senest innen fire uker få tilsendt vedtak. Tjenesten kan i enkelte tilfeller igangsettes før det foreligger vedtak, du vil da få et foreløpig svar.

Vedtak fattet i henhold til helse og omsorgstjenesteloven er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til pasient og brukerrettighetsloven § 7,2.  Klagen sendes til den som har fattet vedtaket, og kommunen vil vurdere vedtaket på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes vil saken bli endelig avgjort hos fylkesmannen i Vest Agder.

Dersom du har spørsmål om helse og omsorgstjenester eller behov for råd og veiledning ift rettigheter du har som pasient eller bruker kan du kontakte pasient og brukerombudet i Agder.

Informasjon om brukerombudet finner du i linken under.

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/agder

Informasjon til Veileder (Vold i nære relasjoner)

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!

Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold. 

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

-  over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre

Fysioterapi

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd:

Fysioterapeutene Jorunn Wigemyr, Odd Arne Hagen og Arild Martin Tonstad tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege

Ansvarsområde:

  • Individuell behandling av muskel-, nerve og skjelettsystemet
  • Gruppetrening

•Fysioterapeut Jorunn Wigemyr, til stede mandag, tirsdag, torsdag og fredag, tlf 97532225

•Fysioterapeut Odd Arne Hagen, til stede tirsdag og torsdag, tlf 95752467

•Fysioterapeut Arild Martin Tonstad, til stede tirsdag, tlf 47887646

Egenandel: Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Les mer om frikort ordningen her

Kommunal fysioterapeut Matine Kjerulf Narum, jobber i 70 % stilling.

E-post:  

Trefftid er mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 90 26 65 83

Hun har ansvar for blant annet:

  • helsestasjonen,
  • aktivitet på resept,
  • omsorgssenteret,
  • bo og dagsenteret,
  • barnehagene
  • skolene.

Oversikt over betalingssatser og gebyrer 2017

Oppdatert oversikt er nå tilgjengelig. 

Helse, sosial og omsorg

Tjenesteområdet inneholder de tre enhetene Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helse.

Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter, hvor det ytes tjenester til personer med ulike funksjonshemninger.

Audnedal omsorgssenter er en institusjon med 23 plasser og ligger på Byremo. Hjemmesykepleien og omsorgsboliger på Byremo er fra 1.1.2017 organisert under omsorgssenteret. Det er pr i dag 6 omsorgsboliger på Byremo.

Audnedal helse er stasjonert i Audnedal helsesenter på Konsmo. Det ytes lege-, fysioterapi-, psykiatri-, rus- og jordmortjenester, inneholder helsestasjon for barn og ungdom, hjelpemiddelformidling og folkehelse. Det er 9 omsorgsboliger i nær tilknytning til senteret. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering inkludert individuell plan, er lagt til Audnedal helse. Kommuneoverlege/smittevernlege sorterer under Audnedal helse og er kommunen sin rådgiver i alle spørsmål som angår helseforholdene til kommunens innbyggere.  

Det er interkommunalt barnevern sammen med Hægebostad kommune, hvor Hægebostad kommune er vertskommune.

Økonomisk sosialhjelp, bostøtte og gjeldsrådgivning er lagt under NAV Audnedal. 

Tjenestens leder er kommunalleder Tom Valand

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99
E-post:  

Besøksadresse:
Rådhuset
Konsmogarden 6
4525 Konsmo
 

 

 

Alarmtelefonen 116111 for barn og unge

(les om ordføreravtalen her) 

 

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017
Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Barnehagenes hovedopptak

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2017.

Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisterende, tildelt plass. 

HUSK Å SØKE OM REDUSERT BETALING
-Ingen husstander skal betale mer enn 6% av inntekta.
-3,4 og 5 åringen får gratis kjernetid (20 timer i uka) om husholdningen har en inntekt lavere enn kr 417.00.

SØKNADSSKJEMA - NY PLASS / ENDRING AV EKSISTERENDE PLASS

Kommuneentreprenørene

Interimnemnda er arbeidslaget som skal bygge den nye kommunen. Torsdag 12. januar 2017 var de samlet i Lyngdal til et historisk første møte. Reidun Bakken ble, som lovet, valgt til leder av nemda. Artikkelen er skrevet og publisert fra Lyngdal kommune, og kan sammen med flere flotte bilder leses nøyere her.

Retningslinjer i omsorgstjenesten

Samarbeidsmøte mellom helse, NAV og oppvekst

Ledere fra ulike tjenesteområder i kommunen har regelmessige møter hvor det samarbeides om å finne fram til gode fellesskapsløsninger i det forebyggende arbeidet.

Statlige føringer

På hjemmesiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: finner du oppdatert informasjon om barns rettigheter og oppvekstsvilkår.

Brukermedvirkning

Individ

Barn/foreldre som benytter seg av tilbudene vi har i kommunen, trekkes inn i videreutvikling av tilbudene. Vi har derfor brukerundersøkelse på helsestasjonen, innen psykisk helse og på ungdomsskolen.

System

Ansatte i kommunen

Hvordan møter vi barn vi lurer på?

Vi har utarbeidet et felles samtykkeskjema for å legge til rette for et godt samarbeid mellom ansatte. 

Tilbud for barn og foreldre

I Audnedal kommune ønsker vi å bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud som foresatte og barn kan benytte seg av:

Veiledere

De ulike veilederne som blir brukt i arbeidet:

Møte i Fellesnemd Nye Lyngdal

Møtet  blir holdt på Lyngdal Rådhus, Kommunestyresalen, 12.januar kl. 10.00.

Dette blir det første møtet / konstituerende møte i Interimnemd/Fellesnemd Nye Lyngdal.

Møtet vil inneholde både formelle saker og orienteringer –

se møteinnkallingen her

Medlemmer av interims nemda til Nye Lyngdal

Følgende personer er valgt til medlemmer av interims nemnd (fellesnemnd):

Eivind Arnt Husøy, Ap   e-post:                 tlf: 91851804

Sebastian Sjøberg, Sp   e-post:                                                         tlf: 91186352

Reidun Bakken, KrF        e-post:                   tlf: 90778818

Per Jan Ougland, H         e-post:                                    tlf: 90021956

Tønnes Seland, BL          e-post:                                      tlf: 97101001

Unni Nilsen Husøy, FrP e-post:                                            tlf: 97008615

Meld fra først, grav etterpå

Altifiber leverer fiberoptisk infrastruktur, med kabler plassert under bakken også i Audnedal. Derfor er det viktig at alle som skal grave i grunnen sender inn gravemelding. FØR abreidet påbegynnes.

Barneansvarlig

Barneansvarlig i kommunen er pålagt å følge opp barn som pårørende. Det vil si barn av foreldre med psykiske, rusrelaterte eller andre helseproblemer.  

I Audnedal kommune er de to barneansvarlige:

Irlin Frigstad (enhetsleder helse) Tlf: 414 68 345

Vibeke Vegtun (ledende helsesøster) Tlf:48043244 

Samhandlingsarenaer

Tverrfaglig samarbeidsmøte

Bakgrunn for møtene er ønske om et tettere samarbeid mellom de som arbeider med samme barn og deres familier. Tenkningen er at tverrfaglighet vil kunne gi et bredere perspektiv på hvordan og hva vi kan hjelpe med til barnas beste. Gruppa ville også være et egnet sted å ta opp mindre alvorlige saker. I tillegg planlegges det å ha gruppeveiledning, reflekterende team, praktisk trening o.a. Møte holdes 1-2 ganger per semester, litt etter behov.

Tiltaksteam

Virksomhetsplaner

En virksomhetsplan definerer hovedmål og tiltak i hver enhet. Den tydeliggjør enhetens satsingsområder og gjør det lettere å prioritere. 

Aktuelle handlingsplaner

De arbeides med bakgrunn i de følgende gjeldene handlingsplanene i Audnedal kommune.

Bostøtteinformasjon

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Organisasjonskart klikkbart_test

Image Map

Formannskapets innstilling til handlingsplanen

Formannskapet vedtok 1.12.16 sin innstilling til kommunestyret for Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Formannskapets innstilling ligger ut til offentlig gjennomsyn i 14 dager. Dokumentene ligger også på servicekontoret på rådhuset.

LEVEL - KURSFOLDER

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

Gratis trafikksikkerhetskurs 18pluss

18pluss er et trafikksikkerhetskurs for ungdom 18-25 år.

Kurset er gratis, og vil gi deg gode fordeler når du tegner forsikringen i ditt eget navn. Kurset varer i 4.5 timer og består av praktiske oppgaver. Ingen teori!

Dette kurset finner du bare i Kristiansand, og målgruppen er ungdom i Agder-fylkene.

Hvorfor 18pluss?

Statistikk viser at ungdom mellom 16-25 år er massivt overrepresentert i trafikkulykker.

Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbillisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke i følge Trygg trafikk.

Vi ønsker ingen belæring og ingen pekefinger. Målet er at den enkelte deltaker skal få mer kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke, gjennom å få noen opplevelser i de praktiske øvelsene.

les mer på www.18pluss.no 

Tannlegekontor

Byremo Tannklinikk

Tannlegekontoret er åpnet alle hverdager.

Åpningstid: 08:00-15:00

Telefon Byremo: 38 28 12 00

e-post:  

Ansatte:
Tannlege Gunn Torhild Watne
Tannlege Bjørn Eikeland
Tannhelsesekretær Eli Skoland
Tannhelsesekretær Kristina L. Stulien

Besøksadresse:
Byremo Tannlinikk
Loneveien 3
4529 Byremo

les mer info her

 

Her finner du alle andre Offentlige tannklinikker i Vest-Agder.

Rådmannens budsjettforslag

Rådmannen presenterte 10.november forslaget sitt for kommunestyret. Budsjettforslaget skal behandles i Formannskapet 1.desember og i Kommunestyret 15.desember.

En app for Hva som skjer

Lurer du på hva som skjer i Mandal, Lindesnes Audnedal, Åseral eller Marnardal? Hvor besøket ditt kan overnatte eller hva dere skal finne på i morgen? Last ned appen "Visit Lindesnesregionen" og ha informasjonen tilgjengelig rett i lomma.

Nå kan du laste ned info-appen for Lindesnesregionen. Dette er en app med oversikt over overnattingssteder, spisesteder, butikker og aktiviteter i Lindesnes- og Listerregionen. I tillegg inneholder den en rå arrangementskalender som viser hva som skjer. Last den ned og sjekk den ut da vel.

iPhone

Android app on Google Play

For at arrangementskalenderen skal holdes godt oppdatert er man avhengig av at dere melder ifra om deres arrangementer. Registrer dem på www.lindreg.no eller send informasjon og bilder til 

Registreringsskjema

Se kommunestyremøtet fra 10.november

Opptak ligger nå ute på kommunens hjemmeside.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1 november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Fylkesmannens rapport om kommunereformen

Fylkesmannen sendte  29. september sin endelige anbefaling om kommunestruktur på Agder inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen anbefaler at Audnedal og Lyngdal blir slått sammen. Videre skriver Fylkesmannen:

Kommunesammenslåingen med Lyngdal – underskriftslister.

Fredag 30.09.16 ble underskriftslister med litt over 500 underskrifter levert ordføreren på rådhuset. De som har skrevet under på listene skriver følgende:

«Vi, innbyggere i Audnedal kommune mener  prosessen rundt kommunereformen med vedtak om Lyngdal 2 verken har vært demokratisk eller god. Vi krever å bli hørt, og ber ordfører/kommunestyre ta saken om kommunereformen opp på nytt.»

 

Nytt telefonnr til legevakten

Informasjon til kommunens innbyggere om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1.9.2015

Nummeret er: 116117 

Nytt telefonnummer utenfor vårt distrikt. Ring 38 27 26 10

Oppsummering av kommunereformen

Det blir mange fakta og holde seg oppdatert på, samt holde oversikt over hva som skjer framover i arbeidet med Lyngdal 2. Rådmannen har derfor listet opp de fakta som har skjedd i kommunereformprosessen fra vedtaket i kommunestyret 26.05.16 og fram til nå. På vedleggene kan du lese mer, samt rapporten som ble sendt til Fylkesmannen i sommer.