Sveindal industriområde - Vedtatt detaljreguleringsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Melding om vedtatt detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.02.2014, sak 7/14, detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde. Planområdet omfatter område regulert til industri, veg, annet vegareal og grønnstruktur.

Planområdet er delt inn i tre delområder.

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til departementet. Klagen skal være skriftlig og sendes Audnedal kommune, Enhet for Teknisk/næring, 4525 Konsmo innen 30 dagar fra kunngjøringen er gjort kjent.

Krav om erstatning eller innløsning må settes fram innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart ligger finner du under:

Enhet for Teknisk/Næring