Reguleringsplan Sveindal Industriområde

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2

Driftsutvalget vedtok i møte den 8.10.2013, sak nr. 43/13, å legge ut forslag til reguleringsplan for Sveindal industriområde til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10.

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR SVEINDAL INDUSTRIOMRÅDE

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for formålet industri som pukkverksdrift, betongproduksjon, asfaltproduksjon, mellomlagring av masser, mellomlagring av maskiner og materiell, bioenergiproduksjon, mottak og foredling av rivingsavfall eller annen liknende type industri etter markedets behov.

Før reguleringsplanen kan godkjennes må det foretas en skredvurdering av fagkyndige i planområdet og eventuelle forslag til tiltak må innarbeides i planforslaget.

Planen og medfølgende dokument finner du her.
 

Frist for innspill er satt til 22. november 2013.

Merknader og innspill til planforslaget kan sendes til
Audnedal kommune, Rådhuset, 4525 Konsmo
E-post: