Agder politidistrikt søker etter lokaler for nytt Byremo lensmannskontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse for nytt Byremo lensmannskontor i Audnedal kommune. (innen 27.april 2018)

Agder politidistrikt søker nye lokaler for Byremo lensmannskontor. Det ønskes leid anslagsvis 350-380 kvm brutto (eksl garasjeanlegg), i rehabiliterte eller nye lokaler.

Ønsket beliggenhet for lensmannskontoret er primært i tilknytning til Byremo. Lokaler i tilknytning til dette området vil også bli vurdert.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet.

For å tilfredsstille tilgjengelighet for publikum og politiets operative virksomhet må lokalene ha god tilgjengelighet, og tilfredsstille kravene til universell utforming. Det må være innvendig parkering for politiets kjøretøy, med separat utkjøring/port. Lokalene ønskes innflyttingsklare senest første halvår 2019.

Innleieprosessen følger statens instruks for leie av lokaler. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 27.04.2018 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr kvadratmeter, basert på en estimert leieperiode på 10 år, med mulighet for forlengelse.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets fellestjenester, v/ Hege Nyhus,

e-post: .

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Hege Nyhus, Politiets fellestjenester, Anskaffelser/Juridisk

Epost: