Adressetilleggsnavn i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Det er åpnet for at veiadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offentlige adressen.

I Audnedal kommune er det flere lange veiparseller og veier som krysser grensene til nabokommunene. Langs disse veiene vil innføring av adressetilleggsnavn gi en mer presis beskrivelse av enkelte adresser. Adressetilleggsnavn innehar også kulturhistorisk verdi og mange adressater har en tilknytning til stedsnavn i grender.

Audnedal kommune har vedtatt veinavn i kommunen. I henhold til matrikkelforskriften §54, tredje ledd, kan kommunen gi adresseobjekter i et boligfelt, grendelag eller et liknende mindre avgrenset område, et felles adressetilleggsnavn.

Skrivemåten fastsettes etter reglene i lov om stadnamn. Ved å benytte adressetilleggsnavn kan kommunen imøtekomme innbyggeres ønske om bruk av adressenavn med lokalt tilsnitt.

Eksempel på adressetilleggsnavn kan være;

Ola Normann
Grindheim
Audnedalsveien 4619
4529 Byremo

I dette eksempelet er det Grindheim som er adressetilleggsnavn.

Audnedal kommune har nå utarbeidet et forslag til veier som kan få adressetilleggsnavn. Innbyggere inviteres til å komme med innspill eller forslag til adressetilleggsnavn.
Frist er 7.august.

Kommunens forslag kan lastes ned her:


Endelig forslag vil bli oversendt stedsnavntjenesten for behandling. Videre er det Tjenesteutvalget som vedtar hvilke områder som får adressetillegg.

Innspill og forslag kan sendes skriftlig til:
(Merk med Adressetilleggsprosjekt 16/649)

Eller pr. post til

Audnedal kommune
v/ Adressetilleggsprosjektet 16/649
Konsmogarden 6
4525 Konsmo