Kulturminneplan for AK - 2019-2024

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

OFFENTLIG HØRING OG ETTERSYN -  Tjenesteutvalget vedtok i møtet 02.05.2019 å legge forslag til «Kulturminneplan for Audnedal kommune 2019-2024» ut til offentlig høring og ettersyn.

Kulturminneplanen skal være retningsgivende for byggesaksbehandling og planarbeid i kommunen. Planen omhandler kulturminner fra både eldre og nyere tid. Hovedvekten ligger likevel på kulturminner fra nyere tid, dvs. slike som ikke allerede er sikret gjennom annet lovverk. Det er lagt vekt på å finne frem til miljøer der kulturminner inngår i en større sammenheng.

Plandokumentet er vedlagt, sammen med fullstendig saksfremstilling og protokoll. Dokumentene er også tilgjengelige på vår hjemmeside, http://www.audnedal.kommune.no/ , på Audnedal bibliotek på Konsmo, Audnedal Folkebibliotek på Byremo og på Byremoheimen.

Merknader til planen

Hvis dere har merknader til planen så kan dere sende disse skriftlig til: Audnedal kommune, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo, eller innen 6.juni 2019